Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi noclegowe „al Mare” Gabriela Kowalska  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 647-154-87-46 , REGON: 273630152 . W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@almareustroniemorskie.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem:

Ustronie Morskie ul. Rolna 18a

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

-Wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z Naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych.

-Obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Nas drogą telefoniczną, mailową.

-Wykorzystywania przez Nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.

-Obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone.

-W celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.

-Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pensjonat w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pensjonatu.

-Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

-Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Pensjonatu.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres : kontakt@almareustroniemorskie.pl . Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez  w ramach zawieranych z Państwem umów.

Popup Builder Wordpress